REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCHREGULAMIN REKRUTACJI NA WOLNE MIEJSCA
Chcesz zapisać swoje dziecko do przedszkola po raz pierwszy lub zmienić dotychczasowe przedszkole? Sprawdź jak to zrobić.

Rejestracja dzieci na rok szkolny 2019/2020 będzie możliwa w dniach od 1 do 31 marca 2019 roku . Kartę zgłoszeniową oraz informator z ofertą wszystkich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w gminie Czechowice-Dziedzice znajdziesz na stronie internetowej zapisy.ppczechowice.pl .

Proces zapisu składa się z kilku etapów i zaczyna się od wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Można to zrobić na dwa sposoby:

1] Wypełnij kartę online na stronie www.zapisy.ppczechowice.pl, wydrukuj ją i zanieś do przedszkola pierwszego wyboru, czyli tego, do którego chciałbyś posłać swoje dziecko. Możesz wybrać maksymalnie trzy placówki – dwie pozostałe, będą rezerwowe.

2] Wypełnij papierową kartę i zanieś do przedszkola pierwszego wyboru. Kartę otrzymasz w każdym przedszkolu miejskim i publicznej szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny.

Uwaga! Do karty dołącz następujące dokumenty [w zależności od zaznaczonych kryteriów naboru]:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata,
3) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
6) legitymacja studencka studiów stacjonarnych rodzica/opiekuna kandydata,
7) zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna kandydata lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez rodzica/opiekuna wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Dokumenty z punktów 2-7 złóż w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub odpisie poświadczonym urzędowo. Możesz także złożyć kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.

Krok 2 to potwierdzenie rejestracji w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

Jeżeli zapisywałeś dziecko drogą elektroniczną, dziecko zostanie zapisane w systemie automatycznie. Jeżeli wypełniałeś papierową kartę zgłoszeniową, powinieneś potwierdzić zgłoszenie dziecka w przedszkolu pierwszego wyboru nie później niż do 1 kwietnia 2019 roku.

Krok 3 – Od 1 kwietnia system automatycznie rozpocznie przydzielanie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na podstawie kryteriów naboru.

Krok 4 – Do 10 kwietnia 2019 roku placówki wywieszą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Ostateczne ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych nastąpi do 30 kwietnia 2019 roku.

krok 5 – Do 26 kwietnia 2019 roku musisz pisemnie potwierdzić, że chcesz zapisać dziecko do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Jeżeli tego nie zrobisz, dziecko zostanie wykreślone z listy.
Uwaga! Jeżeli chcesz zrezygnować z miejsca w przedszkolu, zgłoś to niezwłocznie dyrektorowi placówki.

krok 6 – Jeśli Twoje dziecko nie zostało przyjęte do żadnego przedszkola, które wpisałeś na kartę zapisu, dostaniesz informacje o przedszkolach/oddziałach przedszkolnych, które mogą je przyjąć.

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

1 Określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach.
2. Ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi.
3. Elektroniczna rejestracja.
4. Przyjmowanie „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkoli”.
5. Powołanie Komisji Rekrutacyjnych w placówkach.
6. Ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

1. Do przedszkoli publicznych/szkół publicznych z oddziałami przedszkolnymi Gminy Czechowice – Dziedzice przyjmowane są dzieci w wieku 3 – 6 lat zamieszkałe na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, z zastrzeżeniem punktu 2 niniejszego rozdziału.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko do 9 roku życia (obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat).

3. Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

4. W przypadku zgłoszenia dziecka do przedszkola z oddziałami integracyjnymi rodzice/opiekunowie prawni powinni wyrazić zgodę na uczęszczanie ich dziecka do grupy integracyjnej.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

6. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

7. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza gminy Czechowice-Dziedzice mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców Gminy i nie mogą wpływać na liczbę oddziałów w przedszkolu. W przypadku przyjmowania dzieci spoza Gminy obowiązują te same zasady rekrutacji, które odnoszą się do dzieci z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice.

8. Rekrutacja dzieci do przedszkola/oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych odbywa się raz w roku w terminie od 1 marca do 30 kwietnia:

1) od 1 marca do 31 marca – elektroniczna rejestracja dzieci;
2) do 10 kwietnia – wywieszenie w przedszkolu/szkole listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
3) do 26 kwietnia – pisemne potwierdzenie rodzica/opiekuna prawnego woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do którego dziecko zostało zakwalifikowane;
4) do 30 kwietnia – wywieszenie w przedszkolu/szkole listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

III. Kryteria naboru.

W przypadku większej liczby kandydatów z terenu Gminy Czechowice-Dziedzice niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu/szkole brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) kryteria podstawowe mające jednakową wartość – 900 punktów
– wielodzietność rodziny kandydata (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci);
– niepełnosprawność kandydata;
– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
– niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
– samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem);
– objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2) kryteria dodatkowe:
– rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych albo oboje rodzice lub opiekunowie prawni kandydata pracują lub studiują w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 50,
– jeden rodzic lub opiekun prawny kandydata pracuje lub studiuje w formie studiów stacjonarnych – liczba punktów 20,
– posiadanie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego kandydata – liczba punktów 40,
– rodzeństwo kandydata uczęszcza do placówki pierwszego wyboru – liczba punktów 10.

IV. Komisja Rekrutacyjna w placówkach.

1. Komisję Rekrutacyjną w placówkach powołuje dyrektor placówki.
2. Komisja decyduje o przyjęciu dzieci do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole.
3. Dokumentem stanowiącym podstawę pracy Komisji Rekrutacyjnej są wygenerowane/wypełnione i dostarczone do placówki przez rodzica /opiekuna/ „Karty zgłoszenia dziecka do przedszkoli” wraz z niezbędnymi dokumentami.
4. Komisja Rekrutacyjna sporządza protokół ze swojego posiedzenia, do którego załącza listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do poszczególnych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach.
5. Inne dokumenty w miarę potrzeb.

V. Zasady ogłaszania rekrutacji.

Rekrutację dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ogłasza się w formie:
1) Pisemnego ogłoszenia w przedszkolu lub szkole z oddziałami przedszkolnymi.
2) Pisemnego ogłoszenia lub komunikatu w najbliższym środowisku.
3) Zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.zopo.czechowice-dziedzice.pl; oraz stronach internetowych zainteresowanych placówek.
4) Podania do publicznej wiadomości informacji o zasadach oraz adresach stron, na których można dokonać elektronicznej rejestracji.
5) Określenia terminu elektronicznej rejestracji oraz terminu składania „Kart zgłoszeń dzieci do przedszkoli”.

VI. Ochrona danych osobowych.
1. Administratorami danych są: Dyrektorzy Szkół i Przedszkoli prowadzący nabór, do którego składany jest wniosek o przyjęcie oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Ligocka 1, kontakt telefoniczny (32) 214-48-60.
2. Kontakt do inspektora ochrony danych: inspektor@b-biodo.pl
3. Celem przetwarzania danych jest postępowanie rekrutacyjne.
4. Postawa prawna przetwarzania art. 6 oraz art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w nawiązaniu do art. 131, art. 153 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia – Prawo Oświatowe.
5. Zebrane dane będą przechowywane zgodnie z art. 160 i 161 w/w ustawy tj. przez okres przechowywane nie dłużej niż do końca okresu uczęszczania do placówki, a w przypadku osób nieprzyjętych do roku od zakończenia rekrutacji.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia w zakresie wsparcia organizacyjnego i informatycznego oraz uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata na podstawie art. 158 ustawy Prawo oświatowe.
8. Podanie danych osobowych wiąże się z prawem dostępu do treści swoich danych oraz prawem ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawem wniesienia sprzeciwu.
9. Przysługuje prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy zaistnieje przekonanie, iż przetwarzanie podanych danych osobowych, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia rekrutacji.

VII. Przepisy końcowe.
1. Liczbę dzieci w oddziałach określają obowiązujące przepisy z wyjątkiem oddziałów integracyjnych.
2. Jeżeli liczba dzieci z danego rocznika przekroczy liczbę miejsc w grupie, dyrektor przedszkola/szkoły tworzy grupy mieszane zbliżone wiekowo, analizując dokumentację grup, karty zgłoszeń dzieci do przedszkola, biorąc pod uwagę obserwacje nauczycieli pod
względem przebiegu wszechstronnego rozwoju i edukacji dziecka, aby stworzone grupy wiekowe dawały dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju. Dzieci nowoprzyjęte przydzielane są do grup na podstawie daty urodzenia (początek roku – grupa starsza, koniec roku – grupa młodsza).
3. Przez rodziców rozumie się również prawnych opiekunów i rodziców zastępczych.
4. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach decyzją dyrektora w miarę posiadanych miejsc z uwzględnieniem postanowień zawartych w rozdziale II punkty 1-4.
Regulamin został uzgodniony z Burmistrzem Czechowic-Dziedzice i wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 roku.