ul. Przedszkolna 10, 43-518 Ligota
32 215 70 60
ppligota@czechowice.edu.pl

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Ligocie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.przedszkoleligota.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-03-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-0115.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

  • Kod HTML strony internetowej nie spełnia standardów wymienionych w Ustawie.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.12.21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Administrator/osoby odpowiedzialne za stronę dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności;

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Przedszkole Publiczne w Ligocie, e-mail: ppligota@czechowice.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 215 70 60.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne w Ligocie
ul. Przedszkolna 10

43-518 Ligota

tel/fax 32 215 70 60

e-mail: ppligota@czechowice.edu.pl.

  1. Aby dostać się na teren  przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie. 
  2. Aby wejść do budynku należy pokonać 3 stopnie (nie jest dostępny podjazd) oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie.
  3. Budynek jest trzypoziomowy (poziom 0,1,2) – posiada schody, brak windy.
  4. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, itp.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Skip to content