ul. Przedszkolna 10, 43-518 Ligota
32 215 70 60
ppligota@czechowice.edu.pl

Polityka prywatności

RODO – informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Wypełniając obowiązek informacyjny zawarty w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Państwa dzieci danych osobowych.

Administrator Danych: Monika Cygan – Dyrektor przedszkola

Kontakt z Administratorem: e-mail: ppligota@czechowice.edu.pl, tel.601 195 148

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: inspektor@b-biodo.pl.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Realizacja praw podmiotu danych

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień: prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Realizacja danego prawa zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku w takim samym zakresie. Masz prawo wnieść wniosek o realizację prawa. Wzór wniosku dostępny jest w siedzibie Administratora.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • wykonywanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzenia rekrutacji oraz wykonania ciążących obowiązkach prawnych,

 • wykorzystywania wizerunku dzieci, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych w tych celach,

 • identyfikacji osób upoważnionych do odbioru dzieci,

 • wyborów do rady rodziców,

 • realizacji umów z dostawcami,

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • rekrutacji i zatrudnienia,

 • realizacji interesu prawnego (zabezpieczenie roszczeń, monitoring)

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w przypadkach określonych przepisami prawa w szczególności: wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dotyczących tworzenia dokumentacji nauczania, rekrutacji, zatrudnienia, realizacji umów, wystawienia faktur – jest obligatoryjne – konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość realizowania w/w czynności, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w zakresie wsparcia technicznego, organizacyjnego, informatycznego, prawnego. Z podmiotami są zawierane umowy powierzenia na podstawie art. 28 RODO. Pani/Pana dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich ustawach nie dłuższy jednak niż ten wymagany ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Pozyskiwanie danych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą (art. 14 RODO)

Pozyskiwanie danych osobowych może się odbywać również z innych źródeł niż osoba,  której dane dotyczą. W szczególności dane są udostępniane są przez firmy lub instytucje. Dane dotyczą osób pracujących lub współpracujących przy realizacji zadań lub zawartych umów. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu kontaktu lub w celu realizacji umowy lub zadań. Przetwarzane są następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) i dane do kontaktu (adres e-mail  i telefon)

Klauzula informacyjna w zakresie wydarzeń podlegającej rejestracji

Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Przetwarzanie danych w zakresie wizerunku w celu rejestracji i promocji uroczystości. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres zgodnie z przepisami prawa oraz do czasu złożenia sprzeciwu. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do PUODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty mające dostęp na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarte są umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Polityka prywatności Facebook

 1. Polityka prywatności fanpage Facebook

Zawarte niżej informacje zostały spisane dla użytkowników Facebooka, a w szczególności dla fanów naszego fanpage’a w celu przekazania informacji na temat gromadzenia danych osobowych, powodach ich przetwarzania oraz prawach, które posiadają użytkownicy.

 1. Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 1. FB” – portal społecznościowy Facebook, dostępny poprzez serwis internetowy www.facebook.com oraz aplikację mobilną Facebook,

 2. Fanpage” – nasz fanpage znajdujący się na FB,
 3. Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 4. RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj.

 1. Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Wszystkie dane osobowe, które zbieramy na naszym Fanpage przetwarzamy jako Administrator zgodnie z RODO. Powinieneś zwrócić uwagę, że administratorem Twoich danych jest także Facebook Ireland Ltd. Zawarłeś z nim bowiem umowę, która uprawnia Cię do korzystania z FB. Bliższe informacje o tym, jak Facebook Ireland Ltd. Znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 2. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Fanpage. FB również stosuje swoje zabezpieczenia. W celu uzyskania bliższych informacji na ten temat powinieneś skontaktować się z FB.

 1. Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. możesz dokonywać ich sprostowania,
  3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 3. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw wobec FB, to więcej informacji znajdziesz https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 1. Prawo sprzeciwu
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

  1. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.
 1. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. www.uodo.gov.pl

 1. Korzystanie z Fanpage

Jeżeli korzystasz z naszego Fanpage, zwróć uwagę na następujące sprawy:

a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

   • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujesz do nas,
   • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
   • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz Fanpage,
   • informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
   • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi

b) Jakie masz prawa?

Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.

c) Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez FB zasady będziemy widzieli Twoje imię, nazwisko oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.

Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:

identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);

zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);

inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne.

treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niemu możemy dowiedzieć się o Państwa adresie e-mail, numerze telefonu oraz opisu, który Państwo zawarliście w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

d) Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.

e) Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?

Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.

f) Komu przekażemy Twoje dane?

Facebook Ireland Ltd.

g) Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

  1. potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy.

W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń

  1. obserwowania przez Ciebie Fanpage.

Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

Procedura wykorzystania wizerunku – wyciąg

 1. Cel procedury

Wprowadzenie jednolitych zasad dotyczących wykorzystania wizerunków osób fizycznych.

 1. Podstawy prawne i wytyczne UODO

  1. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  2. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

  3. Poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych – „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

 1. Zakres stosowania procedury i definicje

  1. Wizerunek może być utrwalony zarówno w postaci zdjęcia jak i nagrania wideo lub grafiki.

  2. Rozpowszechnianie wizerunku – jest to publikacja wizerunku do z góry nieokreślonego kręgu osób, jeśli przekaz jest ograniczony do z góry określonego kręgu osób, to nie mamy do czynienia z rozpowszechnianiem.

  3. Zgoda na publikację w formie tradycyjnej oraz elektronicznej oznacza:

 • publikacje w formie tradycyjnej – zamieszczenie zdjęć na gazetkach i tablicach w siedzibie

 • publikacje w formie elektronicznej – zamieszczanie zdjęć na stronie internetowej/ profilu FB placówki

  1. Cele publikacji wizerunków muszą być związane z realizacją zadań placówki, nie dopuszczalne jest publikowanie wykraczające poza ustalony zakres np. w celach prywatnych.

 1. Opis postępowania z wizerunkami

  1. Placówka może korzystać z wizerunków w następującym zakresie:

  • w sferze wewnętrznej – w ramach organizacji i funkcjonowania tj. w szczególności w wewnętrznych publikacjach

  • w sferze zewnętrznejdotyczy to umieszczania wizerunku na stronie internetowej,

w mediach społecznościowych.

  1. Wykorzystanie wizerunku może być uzasadnione jedynie realizacją zadań placówki.

  2. Niedopuszczalne jest wykorzystanie wizerunków w celach prywatnych.

  3. Wykorzystania wizerunku nie jest ograniczone czasowo.

  4. Wizerunek przetwarzany jest do czasu wycofania zgody.

  5. Rozpowszechnianie wizerunku bez zgody

   1. Nie wymaga zgody rozpowszechnianie wizerunku:

 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;

 • osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza np. rozpowszechnianie zdjęć z zabaw szkolnych, wycieczek, na których sylwetka stanowi jedynie szczegół całości uwiecznionej na zdjęciu (zdjęcie nie narusza dóbr osobistych przedstawionych na nim osób oraz ich prawa do prywatności).

 • jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

   1. Zgodnie z zapisem art. 81 ust. 2 pkt. 1 Prawa Autorskiego, bez pobierania zgody można rozpowszechniać wizerunek znanych osób udzielających się publicznie na organizowanych przez Placówkę festynach, imprezach, akademiach.

   2. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 Prawa Autorskiego, bez pobierania zgody możliwe jest rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości, po wcześniejszej analizie następujących punktów:

 • rozpowszechniany wizerunek nie stawia tej osoby w negatywnym świetle lub jej nie ośmiesza;

 • nie jest wiadomym, aby osoba ta miała powody do ukrywania się (np. w związku z przemocą domową);

 • osoba naprawdę stanowi jedynie szczegół całości, czyli zdjęcie po usunięciu tej osoby nie zmienia swojej istoty.

   1. W przypadku wątpliwości co do możliwości zastosowania powyższych wyjątków, decyzję podejmuje się na korzyść systemu ochrony, czyli wizerunek nie jest rozpowszechniany.

 1. Konkursy i wydarzenia

   1. Organizator konkursów, wydarzeń itp. ustala w regulaminach, formularzach zgłoszeniowych itp. zasady przetwarzania danych uczestników w zakresie wykorzystania wizerunków oraz ich rozpowszechniania oraz zgody i klauzule informacyjne dla uczestników wskazując lokalizację rozpowszechniania wizerunku.

   2. Odpowiedzialność za legalne przetwarzanie danych ciąży na administratorze danych, czyli organizatorze olimpiady, konkursu lub turnieju, któremu na potrzeby ww. zawodów wiedzy udostępnianie są dane osobowe uczestników.

  1. Zgody na rozpowszechnianie wizerunku.

   1. Rozpowszechnianie wizerunku dzieci wymaga zgody.

   2. W przypadku uczniów niepełnoletnich zgodę na rozpowszechnianie wizerunku wyraża jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

   3. Zgoda nie może być zgodą wymuszoną. w szczególności należy zadbać o przejrzystość procesu pozyskiwania zgody, a także poinformować ucznia oraz rodzica/opiekuna o całkowitej dobrowolności udzielania zgody.

   4. Zgoda udzielana jest na czas nieokreślony, do momentu jej cofnięcia.

   5. Zgodę na wykorzystanie wizerunku może pobierać wychowawca każdej oddzielnie, pod nadzorem Dyrektora lub Dyrektor.

   6. Dyrektor nie jest administratorem danych i nie ponosi odpowiedzialności za fotografowanie i nagrywanie podczas uroczystości przez innych rodziców i innych osób.

 1. Pozyskanie zgód i ich archiwizacja

  1. Zgodę na wykorzystanie wizerunku może pobierać wychowawca każdej oddzielnie, pod nadzorem Dyrektora lub Dyrektor.

  2. W czasie trwania zawodów i konkursów, zgody przechowuje osoba odpowiedzialna za organizację. Po zakończeniu, zgody przekazywane są wyznaczonego przez Dyrektora pracownika lub do Dyrektora.

  3. Pozyskanie zgody na rozpowszechnianie wizerunku wymaga przedłożenia klauzuli informacyjnej zgodnie z art. 13 RODO.

  4. Raz do roku osoby, które pozyskały zgody powinny dokonać przeglądu zgód oraz miejsc ich publikacji i ustalić czy nie wygasły podstawy prawne lub faktyczne do dalszego wykorzystania wizerunku.

  5. W przypadku realizacji praw podmiotów danych (cofnięcia zgody) zastosowanie ma odrębna procedura.

Informacja o cookies (ciasteczka)

To niewielkie części tekstu wysyłane przez stronę, którą odwiedza użytkownik i zapisywane na urządzeniu, z którego korzysta. Można w każdej chwili usunąć cookies z pamięci komputera.
Ciasteczka umożliwiają m.in. personalizowanie stron internetowych. W przypadku np. sklepów internetowych służą do „pamiętania” zawartości koszyków i ułatwiają logowanie. Ciasteczka sprawiają również, że ankieta czy choćby nomen omen informacja o ciasteczkach nie pokazuje się użytkownikowi za każdym razem. Ponadto te malutkie pliki cookies pozwalają na prowadzenie zupełnie anonimowych statystyk serwisu – właściciele stron mogą sprawdzić ilość unikalnych odwiedzin, poznać preferencje użytkowników a co za tym idzie mogą stale udoskonalać swoją stronę jak najlepiej dostosowując ją do wymagań odwiedzających.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Zarządzanie cookies

Mozilla firefoxklik

Google Chromeklik

Opera klik

Safariklik

Internet explorerklik

Na podstawie plików cookies nie da się ustalić czyjejkolwiek tożsamości, nie są bowiem powiązane z żadnymi danymi osobowymi. Ciasteczka identyfikują wyłącznie dane komputera i przeglądarki, żeby sprawdzić czy komputer „odwiedzał” już stronę. Co więcej, cookies nie są w żaden sposób szkodliwe – nie wpływają na jakość działania urządzeń ani nie powodują zmian w konfiguracji komputerów czy innych smartfonów.
Istnieją trzy rodzaje ciasteczek:
 • „Cookies” sesyjne – są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie.
 • „Cookies” stałe – dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np.  zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści i tak dalej.). Te informacje pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres, który można ustawić w przeglądarce.
 • „Cookies” podmiotów zewnętrznych  – informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj cookie pozwala dostosowywać reklamy do użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność tychże.

Informacje o cookies podmiotów zewnętrznych

Strona Przedszkola Publicznego w Ligocie wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co tym samym wiąże się z wykorzystywaniem tego rodzaju plików cookies. Należą do nich:

 • wtyczki udostępnione przez serwis społecznościowy Facebook. Gdy użytkownik wyświetli stronę, przeglądarka nawiąże połączenie z serwerami Facebooka i administratorzy tych serwerów otrzymają informację o połączeniu w formie plików Cookies. Uwaga! Jeżeli użytkownik jest zalogowany w serwisie Facebook, użycie wtyczki poprzez kliknięcie „lubię to” czy „udostępnij” zostanie bezpośrednio przyporządkowane do profilu. Dodatkowo informacja o „polubieniu” czy „udostępnieniu” zostanie opublikowana w serwisie społecznościowym i będzie widoczna dla osób, które użytkownik ma zapisane jako kontakty.

Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych zawarte jest w Polityce Prywatności serwisu Facebook – klik.

 • na stronie osadzone są wideo z serwisu You Tube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Gdy użytkownik odtworzy wideo, Google otrzymuje o tym informacje w postaci plików cookies. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do serwisów Google, odtworzenie wideo zostanie bezpośrednio przyporządkowane do profilu Google.

Więcej informacji o zakresie i celu przetwarzania danych zawarte jest w Polityce Prywatności serwisu Google – klik.

Jeżeli użytkownik nie zgadza się na pliki Cookies podmiotów zewnętrznych, przed wizytą w serwisie powinien wylogować się z serwisów Facebook i Google. Może również całkowicie zablokować załadowanie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia do przeglądarki np. blokowanie skryptów. W przypadku plików cookies z serwisu YouTube, zostają one zapisane i wysłane dopiero po odtworzeniu wideo. Jeśli użytkownik nie zgadza się na te pliki, wystarczy, że nie załączy przycisku play.

Informacje o Logach

Korzystanie ze stron internetowych wiąże się z wysyłaniem zapytań do serwera. Każde takie zapytanie zapisywane jest w plikach nazywanych Logami. Obejmują one m.in.  adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są powiązane z konkretnymi użytkownikami i nie umożliwiają ich identyfikacji. Służą wyłącznie jako materiał pomocniczy do zarządzania stroną.

Skip to content